top of page

PRIVACY POLICY

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Wazzup Screenprotectors B.V., Kristalstoep 26 9403 RZ Assen, Kamer van Koophandel:

 

Versie 1.0 | 1-7-2023

 

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

 

 

Het gebruik van persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens en/ofe bedrijfsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

 

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Wazzup Sceenprotectors B.V. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens opslaat. Wazzup Screenprotectors B.V. gebruikt uw persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens voor:

 

het verlenen van toegang tot onze website;

het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;

de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;

relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt, ter ondersteuning aanboden reparaties en aftersales.

het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;

product- en dienstontwikkeling;

het bepalen van strategie en beleid;

zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Knap-IT, haar relaties en haar medewerkers.

 

Omschrijving van de persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens van u verwerken:

 

NAW-gegevens;

Geslacht / aanhef;

e-mailadres;

(mobiel) telefoonnummer;

IP-adres;

technische browserinformatie;

cookie ID;

klik- en surfgedrag;

social media account.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Gegevens ten behoeve van de boekhoudkundige administratie en persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens genoteerd in het ticketsysteem ten hoeve van registratie en afhandeling van reparaties worden altijd bewaard, tenzij u expliciet vraagt om verwijdering van uw gegevens. In het geval van een verzoek tot verwijdering heeft u eventuele openstaande betalingen voldaan.

 

 

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegeven en/of bedrijfsgegevens om. De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

 

 

Gegevensbeveiliging

Wazzup Screenprotectors B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens afgeschermd is.

 

Cookies

Onze website www.wazzupscreens.com maakt gebruik van “cookies” om ons te helpen analyseren, hoe gebruikers de site gebruiken, deze worden opgeslagen op onze beveiligde server en worden niet verstrekt aan derden. U kunt er voor kiezen om de cookies wel/niet te accepteren.

 

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten geen inks naar andere websites.

 

Uw wettelijke rechten

U mag Wazzup Screenprotectors B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Lexact verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via info@wazzupscreens.com, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 085-4016288 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur.

 

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page