top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN WAZZUP SCREENPROTECTORS B.V.

Wazzup Screenprotectors B.V. (hierna: Wazzup) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

90797027 en is gevestigd aan Kristalstoep 26 9403 RZ te Assen.

 

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij 

uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden 

onverbrekelijk mee verbonden zijn.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Koper: Het Bedrijf die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

5. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Wazzup.

1. Producten: De Producten die door Wazzup worden aangeboden zijn op maat gemaakte screenprotectors voorzien van een gelaserd logo (door koper aangeleverd). 

7. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Wazzup.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Wazzup en iedere Overeenkomst tussen 

Wazzup en een Koper en op elk Product dat door Wazzup wordt aangeboden. 

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Wazzup aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Wazzup, www.wazzupscreens.com, zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. 

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Wazzup is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden 

vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde 

bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen 

beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een 

verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 - Het Aanbod 

1. Alle door Wazzup gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door Wazzup gedane Aanbod is vrijblijvend. Wazzup is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Wazzup heeft het recht een Overeenkomst met een 

potentiële Koper om een voor Wazzup gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. 

De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Wazzup niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke

gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het

ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Wazzup kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact 

overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Wazzup kan niet garanderen dat de kleuren van de verpakking exact overeenkomen met de kleuren die door Koper zijn aangeleverd voor het ontwikkelen van de verpakking. Het drukken kan leiden tot een minimaal kleurverschil t.o.v. het door Wazzup eerder aangeleverde sample.

5. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Wazzup zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wazzup niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs. 

7. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Wazzup heeft aanvaard door de 

Overeenkomst te ondertekenen. 

2. Een Aanbod kan door Wazzup gedaan worden via een presentatie en een offerte. 

3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Wazzup daaraan niet gebonden.

4. Wazzup is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten 

begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

5. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. 

6. Alle Producten zijn maatwerk en zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. 

 

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst

1. Wazzup zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Wazzup het recht bepaalde 

werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wazzup aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Wazzup worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wazzup zijn verstrekt, heeft Wazzup het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Wazzup niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Wazzup, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

5. Wazzup zal alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel een 

aanbetaling van 50 procent van het offertebedrag. 

6. Wazzup is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Wazzup is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Wazzup bekend was. 

7. Koper vrijwaart Wazzup voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

 

Artikel 6 - Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Wazzup of er door andere omstandigheden buiten de macht van Wazzup enige vertraging ontstaat, heeft Wazzup recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Wazzup schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Koper is verplicht de Producten af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter 

beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Wazzup gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

4. Indien de Producten worden bezorgd door Wazzup of een externe vervoerder is Wazzup tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd bezorgkosten en aangevuld met ( indien van toepassing) overheidsheffingen transportkosten, verzekeringskosten voor transport alsmede export en importheffingen in rekening aan Koper te brengen. 

5. Indien Wazzup gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Wazzup ter beschikking heeft gesteld. 

6. Indien Wazzup een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. 

7. Wazzup is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de 

deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Wazzup is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

Wazzup behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

9. Wazzup behoudt zich het recht om een andere screenprotector te leveren dan wat de Koper als sample heeft gehad. Levering of kwaliteitsissues kunnen hier ten grondslag aan liggen. Wazzup hoeft de klant niet te informeren over deze wijziging.

Artikel 7 - Verpakking en transport

1. Wazzup verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering. 

 

Artikel 8 - Samples

1. Een sample die vooraf verstrekt is ter beoordeling van het product zal gelden voor het beoordelen van de kwaliteit 

(dikte) van het product. In dit sample zal op verzoek van de klant een logo/tekst worden aangebracht. Dit heeft als doel goed om de klant goed te kunnen laten zien hoe het eindproduct eruit komt te zien, en de zichtbaarheid van het logo bij “aan en uit” van de telefoon goed te kunnen beoordelen. 

2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Wazzup te worden gemeld op 

info@wazzupscreens.com. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. 

3. Koper dient de samples terug te sturen indien er volgens Koper gebreken zijn aan de samples. Wazzup heeft daarna de verplichting om te beoordelen of er sprake is van gebreken of onregelmatigheden. De beoordeling van Wazzup is altijd leidend. Wazzup zal hierna contact opnemen met Koper om te bespreken over er eventuele aanpassingen aan het Product nodig zijn. 

4. Nadat Partijen schriftelijk akkoord hebben gegeven op de samples en de betalingsverplichtingen zijn voldaan, wordt de opdracht geven om de eindbestelling te produceren. Wazzup zal zich inspannen om de afwijkingen tussen de samples en het uiteindelijke geleverde Product te minimaliseren. Een minimale afwijking geeft de Koper niet het recht om de Producten te retourneren. 

5. Wazzup behoudt altijd het recht om te beoordelen of sprake is van een minimale afwijking. 

 

Artikel 9 - Onderzoek, retour

1. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden, het 

Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Wazzup erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Wazzup te worden gemeld op 

info@wazzupscreens.com Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. 

3. Het retourneren van Producten is uitgesloten omdat er sprake is van maatwerk Producten. 

4. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Wazzup te wijten is, zal Wazzup na een verzoek daartoe van Koper onderzoek uitvoeren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Wazzup.

 

Artikel 10 - Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, 

behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst 

geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. 

4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Wazzup geen invloed heeft, kan Wazzup deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

 

Artikel 11 - Betaling en incassobeleid

1. Betaling geschiedt in gedeeltes. Bij tekenen van de Overeenkomst dient Koper 50 procent van het offertebedrag te 

betalen binnen in betalingstermijn van 24 uur. De overige 50 procent van het offertebedrag aangevuld met bezorgkosten en (indien van toepassing) overheidsheffingen transportkosten, verzekeringskosten voor transport alsmede export en 

importheffingen in rekening aan Koper te brengen, deze dient Koper vóór het moment van verzenden te voldoen.

2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Wazzup. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Wazzup een andere betalingstermijn overeenkomen.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Wazzup op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

5. Wazzup heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de  volgorde voor de toerekening aanwijst. Wazzup kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de volgorde voor de toerekening aanwijst. Wazzup kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

6. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim.  

7. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Wazzup zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten 

conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 

8. Indien Wazzup meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in 

aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Wazzup geleverde zaken, blijven eigendom van Wazzup totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Wazzup gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze 

te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen 

vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Wazzup zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat Wazzup haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu 

onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Wazzup of door deze aan te wijzen derden om

al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Wazzup zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. Wazzup heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet 

(volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Wazzup. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Wazzup zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Wazzup worden vergoed door Koper. 

 

Artikel 13 - Garantie

Wazzup staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, 

bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de 

Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van 

dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Wazzup.

 

Artikel 14 - Gebruiksvoorschriften Producten

1. Koper van Producten dient de voorschriften en instructies van Wazzup op te volgen.

2. Koper en derden dienen zich te onthouden van het zelf aanpassen en/of repareren van Producten.

 

Artikel 15 - Opschorting en ontbinding

1. Wazzup is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is Wazzup bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is 

uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Wazzup gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is Wazzup bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Wazzup op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Wazzup de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. Wazzup behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 16 - Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Wazzup leidt tot aansprakelijkheid van Wazzup jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Wazzup in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Wazzup is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. Wazzup is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste 

besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. 

3. Wazzup is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Wazzup levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan 

Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan 

gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

4. Wazzup is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

5. Wazzup staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Wazzup verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

6. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Wazzup vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Wazzup binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

7. Door het gebruik van de Producten kan er mogelijk vervaging van logo’s plaatsvinden. Wazzup is niet aansprakelijk voor de gevolgschade hiervan. 

 

Artikel 17 - Overmacht

1. Wazzup is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij 

daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Wazzup, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Wazzupzijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, 

datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van Wazzup en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Wazzup buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar 

verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Wazzup heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming 

verhindert, intreedt nadat Wazzup haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, 

zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

5. Voor zover Wazzup ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de 

Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wazzup gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte 

separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. 

 

Artikel 18 - Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper 

zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Wazzup verlaten. 

 

Artikel 19 - Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Wazzup berusten uitsluitend bij Wazzup en worden niet 

overgedragen aan Koper. 

2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Wazzup rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Wazzup. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Wazzup 

geleverde zaken, dient Wazzup expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Koper vrijwaart Wazzup voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn. 

 

Artikel 20 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging        

1. Wazzup gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Wazzup de betrokkene hierover informeren.

2. Indien Wazzup op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging 

voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de 

gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

3. Koper zal altijd als eerste het Product lanceren en dit bekend maken. Wazzup zal voor de bekendmaking en/of lancering geen bekendheid geven via haar mediakanalen, dit recht behoud Koper zich voor. Nadat Koper de lancering/

bekendmaking van het Product heeft gedaan, heeft Wazzup het recht om vervolgens zich kenbaar te maken als producent van het Product, met als doelstelling om hier nieuwe kanalen mee aan te kunnen boren. Dit mag via haar eigen kanalen, maar ook via andere ( media ) kanalen.

 

 

Artikel 21 - Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Wazzup en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) 

Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@wazzupscreens.com met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Wazzup de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Wazzup zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk 

reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 22 - Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Wazzup en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Wazzupheeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Wazzup en Koper worden beslecht de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen tenzij bepalingen van dwingend recht een andere 

bevoegde rechter aanwijzen.

 

 

Assen, 6 juli 2023

bottom of page